Wolkom/Welkom op de nije side Stikelstekker.frl

download

Nei in skoft fan tarieding is it dan safier, Stikelstekker goes .frl In eigen plakje op it Fryske www. Dizze side is ta stân kaam mei grutte stipe fan Tracer Nederland. Tige tank foar alle tips and tricks!

Wat kinne jim hjir ferwachtsje? Wat kunnen jullie hier verwachten? Juist. Meartalig, Fansels Frysk, mar ek Nederlânsk of in oare taal as it ûnderwerp him dêr foar lient. Hoe it ek komme sil: Wolkom!

Na een periode van voorbereiding is het zover, Stikelstekker goes .frl Een eigen plekje op het Friese www. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met Tracer Nederland. Heel erg bedankt voor de tips and tricks.

Wat kunnen jullie hier verwachten? Juist. Meertalig. Natuurlijk Fries, maar ook Nederlands of een andere taal, afhankelijk van het onderwerp. Hoe het ook zij: Welkom!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *