Wij verblijven in rijst

S4 in rys-rest

No, ik hoopje net dat immen fan jim it yn de holle hellet om my hjoed mobyl noch berikke te wollen. Dat sil net slagje. De troch jim allegearre sa tige wurdearre simmer mei syn idioatens hat derfoar soarge dat myn mobyl op ’t heden yn in bak mei rydownloads ferbliuwt. It sloech hjir krekt wat damp oan ûnder melken, dat de goaten oan beide kanten fan hûs moasten tefolle wetter ferwurkje en streamden dus oer. Manhaftich ha ik doe de paraplu krigen en bin it needwaar yn stapt. Nei fiif minuten de paraplu mar dellein, want oan de sek ta wiet fansels.

Myn trouwe Koreaanske freon Samsung S4 hie dêr sa syn betinkingen oer en wol as we speak net mear oplade. Ik moat ien as oare nuvere applikaasje delhelje, mar doe’t ik it kapke fan de batterij der ôf helle, die bliken dat it wetter der út rûn. Dus no ferbliuwt er yn riis, oant syn kwalen oerbettere binne. Ik bin werom yn de stientiid en sil dus myn gitaar mar ôfragge. Hulde.

Wie it mar wer gewoan winter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *