Oer/Over Ferdinand de Jong

Stekwurden:

Man fan myn frou

Heit fan twa prachtige dochters

Fean- en Flyersfan

ZZPer

Skriuwer/Kollumnist

Gek op muzyk

Besiket gitaar te spyljen

Steekwoorden:

Man van mijn vrouw

Vader van twee prachtige dochters

SC Heerenveen en Unis Flyers fan

ZZPer

Schrijver/Columnist

Gek op muziek

Probeert gitaar te spelen