Nij roaster foar de konteners yn Smellingerlân

download

De gemeente Smellingerlân hat in nij roaster ynfierd foar it opheljen fan de konteners. Wie it earder altyd sa dat de iene wike de grize en de oare wike de griene lege waarden, dat wie te maklik, dus no moatte je duvels goed it skema yn de gaten hâlde, oars witte je it net mear. It is machtich om te sjen dat der mear minsken binne dy’t fol goede moed de jûns tefoaren in kontener by de dyk sette en tige teloarsteld in dei letter konstatearje moatte dat er noch krekt sa fol sit as doe’t se him der del setten, mei wat gelok hat in hûnebaaske der ek noch in read plestik pûdsje mei stront yn mitere omdat er sa handich op de rûte stie.

No moat ik ambtshalve ek noch wolris hjir en dêr in stik as wat konteners leegje litte, dat mislearret dit jier ek nochal ris. Dus ik ha hjoed de gemeente even belle, mei de fraach oft ik in pear skema’s tastjoerd krije kin. Dan krije je dus dizze dialooch:

‘Regon Miljeuservice, met …,’

‘Ja, goeie, mei De Jong.’

‘Wat kan ik voor u doen?’

‘No, ik ha wat problemen mei de nije tsjinstregeling foar de konteners, soe ik dêr ek in skema fan krije kinne?’

‘Wat is het adres?’

‘Ik ha twa adressen.’

‘Twee? Oké, stuur ik ze even. Wat is het adres?’

‘Burgemeester Wuiteweg.’

Nummer?’

‘Ehm… 89a, leau ik.’

‘Prima, komt goed.’

‘Ja, mar ik moat eins ek ien foar de Klokhuislaan ha.’

‘Nummer?’

‘Ik mien 114 oan de Stationsstraat.’

‘Maar u zei Klokhuislaan.’

‘Ja, mar it is in begraafplak, sjoch.’

‘Geeft niet, ik stuur ze wel op.’

‘Ja, mar op die adressen wenje gjin minsken.’

‘Hoe bedoelt u?’

‘No ja, se wenje der wol, mar se meitsje gjin post mear iepen, sis mar.’

 

Stilte…

 

‘O, op die manier! Waar kan ik ze dan naar toe sturen?’

‘Doch mar nei my.’

‘U woont daar dus niet?’

‘Nee, gelokkich noch net.’

‘Haha, dat snap ik.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *