Keunst dêr’t je om laitsje kinne

download (1)

It komt net sa faak foar dat ik lûdop laitsje moat as ik nei in skilderij stean te sjen. Hjoed is it my in kear as wat oerkaam. Op dizze tropyske tredde krystdei kaam de frou mei in tige goed idee om de middei oan te besteegjen, in tentoanstelling yn in museum yn Hurderwyk. Sjoch, dat hat twa foardielen, je kinne in lekker eintsje autoride, lit dat no ien fan myn hobbys wêze, boppedat dogge je wat kultureels en dat stiet fansels tige goed op jo CV as Fryske skriuwer.*kuch*

download (3)

Marius van Dokkum makket prachtige skilderijen dêr’t tafrielen op steane dy’t je yn it echt ek sa foar je sjogge. Jim sjogge in pear foarbylden, se binne op talleaze kaarten printe. Om se yn it echt in kear te sjen leveret noch mar ris it bewiis hoe prachtich de details op de skilderijen binne. Ik krige der in heech Jopie Huisman gefoel by. Echt in oanrieder, jim kinne noch oant 17 jannewaris telâne yn it stadsmuseum yn Hurderwyk.

images (1)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *