Hipster

Deade broer op de foto

 

Adam_Duritz

Adam Duritz

Snein ha wy lekker te autoriden west. Ik leau dat it in kilometer as 350 nei Megaland yn Landgraaf is. Dêr wie it grutte Pinkpop barren. Ik soe foar de earste kear nei de Foo Fighters ta. Shit happens, twa dagen earder wie de foaroanman Dave Grohl yn Sweden fan in poadium nukt en hie dêrby syn skonk brutsen. Dus gjin optreden yn Landgraaf. It is net goedkeap om dêr hinne, wy moasten yn de foarferkeap €95.00 de man/frou ôftikje. Dat hie ik der graach foar oer, want in live show fan de Foo Fighters stie noch op myn bucket list. No stiet it der dus noch op en dat is spitich.

Elk nadeel heeft… Wy binne nei it prima optreden fan One Republic mar wer rjochting auto skarrele en 2.5 oerkes letter wienen wy wer yn it heitelân. Sûnder file gedoch, mar ek foaral sûnder Foo Fighters. Jammer.

Wat ha wy sjoen? In lekkere bak lawaai by The Deaf, in bandsje út Den Haag. In froulike bassist en trije idioaten wêrfan’t de toetseman oars net die as eroatyske bewegings mei syn piano meitsje. Prachtich.

Doe moasten wy fansels in djippe bûging meitsje foar de Belgyske Triggerfinger manlju. Se foelen yn foar de Foo’s en dienen dat hurd en goed.

Dêrnei kaam foar my it hichtepunt fan de dei mei de hearlik melangoalyske klanken fan The Counting Crows. Round Here, it earste nûmer, wie daliks goed foar pikefel. Lês de tekst mar ris. Ik set him hjirûnder wol efkes del. Prachtich brocht troch sjonger Adam Duritz, dy’t aardich by it spul like. In stiengoed optreden.

Yntiids hienen wy ús efkes deljûn tsjin in wand mei foto’s fan eardere edysjes fan Pinkpop. Nei in skoftsje stie der in jongedame foar ús en sy begûn nei in útrop samar te gûlen. Op ien fan de foto’s stie har broer dy’t koartlyn ferstoarn wie. Sa komme jo fan alles tsjin op sa’n festival. Foaral de tige relaxte sfear is in iepenbiering. Gjin wanklank heard, de hiele dei. Stompe jo ris tsjin ien oan, dat wol wol mei 70.000 minsken, gjin geskel, nee, in freonlik: ‘Geeft niks.’ Noflik folk.

Omdat je dochs wat rekalsitrant wêze wolle, ha wy dêrnei efkes in oerke lilke punkrock fan Rise Against ta ús naam. Alles foar de algemiene bagaazje, te leaf is ek net goed. Doe nei One Republic en foar de ôfsluter nei hûs, it optreden fan menear Pharrell Williams ha wy op wei nei de beskaving fan de Fryske Wâlden op de radio heard. Ik sil op hiel wat teannen traapje, mar gruttere bagger as dat wat de headliner neamd waard makket is der eins net. Wat in flutmuzyk.

No, dat wie it wol sawat. Ik ha de dei foar in part as hipster trochmakke. Frou en bern hienen net tocht dat ik it oanbeane elastyskje echt brûke soe om myn hier yn in sturt te dwaan. Soks moatte jo my dus net freegje, want it boeit my echt net wat 70.000 minsken dêr fan fine. Doe wie ik samar in hipster. Gjin idee wat dat is, mar klear. Mocht der immen wêze dy’t de skokkende bylden sjen wol: myn nije profylfoto op twitter lit sjen hoe’t dat der út sjocht.

Round Here. Prachtich.

 

Step out the front door like a ghost
into the fog where no one notices
the contrast of white on white.
And in between the moon and you
the angels get a better view
of the crumbling difference between wrong and right.
I walk in the air between the rain
through myself and back again
Where? I don’t know
Maria says she’s dying
through the door I hear her crying
Why? I don’t know

[Chorus:]
Round here we always stand up straight
Round here something radiates

Maria came from Nashville with a suitcase in her hand
she said she’d like to meet a boy who looks like Elvis
and she walks along the edge of where the ocean meets the land
just like she’s walking on a wire in the circus
she parks her car outside of my house
and takes her clothes off
says she’s close to understanding Jesus
and she knows she’s more than just a little misunderstood
she has trouble acting normal when she’s nervous

[Chorus:]
Round here we’re carving out our names
Round here we all look the same
Round here we talk just like lions
But we sacrifice like lambs
Round here she’s slipping through my hands

Sleeping children better run like the wind
out of the lightning dream
Mama’s little baby better get herself in
out of the lightning

She says, “It’s only in my head.”
She says, “Shh I know it’s only in my head.”
But the girl on car in the parking lot
says, “Man you should try to take a shot.
can’t you see my walls are crumbling?”
Then she looks up at the building
and says she’s thinking of jumping
She says she’s tired of life
she must be tired of something

[Chorus:]
Round here she’s always on my mind
Round here hey man got lots of time
Round here we’re never sent to bed early
And nobody makes us wait
Round here we stay up very, very, very, very late

I can’t see nothin’, nothin’, round here.
You catch me if I’m falling.
You catch me if I’m falling.
You catch me cause I’m falling down on you
I said, “I’m under the gun…”
Round here.
Oh, man, I said, “I’m under the gun…”
Round here.
And I can’t see nothin’, nothin’.
Round here.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *