Facebookfreon

Leave Elske

Hy wie my ek al ûntfallen, dy mister X. It is al wer in skoft lyn, mar troch dyn wrede post op Facebook fielde ik wer wat ik doe fielde. De skerpe pine, it beroerd fan ellinde wêzen. Dagenlang ha ik omdoarme, nachtenlang wekker lein, flessenfol sterke drank waarden wei, alles om dy iene, allesoerhearskjende, dwers troch de siel snijende fraach. Vanwaar, vanwaar… Litte we in wurkgroep gearstalle, in taskforce, in gebedsgroep om my, mar we moatte hjir wat mei, dit grypt te folle yn op ús djipste wêzen. Sûnder help sille wy hjir net útkomme, bin ik bang. Litte we elkoar stypje yn dizze bange tiid. Do witst my te finen.

 

Mei groetnis,

 

F.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *