Deathwish?

Befoardere ta de heerlikheid

In goed petearke… download

‘Aha, dêr ha wy broeder … ek noch!’
‘Jawis, as der in feest is moatte jo der by wêze.’
‘Wol it allegearre noch wat?’
‘Je wurde op ’t lêst wat minder op de gongen, mar foar it oare liket it net sa min.’
‘Hoe âld binne jo no ek al wer?’
’84.’
‘No, dan sille jo ynkoarten wol befoardere wurde. Dat witte jo wol, no? Befoardere ta de heerlikheid. Dus jo hoege nearne oer yn te sitten…’

Man fan 84 strompelet ferbjustere fierder.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *