Categorie: Uncategorized

Groot onrecht

Joe Bonamassa moat yn de top 2000.

Deathwish?

Befoardere ta de heerlikheid In goed petearke…  ‘Aha, dêr ha wy broeder … ek noch!’ ‘Jawis, as der in feest is moatte jo der by wêze.’ ‘Wol it allegearre noch wat?’ ‘Je wurde op ’t lêst wat minder… Read More

De meast waardeleaze song oer reinwetter

Rain. Yn de popmuzyk binne de measten nûmers skreaun mei as tema? Krekt, de leafde. Yn al syn foarmen. Slagge, mislearre, ûnberikber, wreed, net beantwurde en sa binne der noch talleaze konstruksjes dêr’t de songwriters harren kreative geasten… Read More

Ferwrongen stiel

Samar op in woansdei ‘Hoe is ‘t? ‘ ‘Goed. En mei dy?’ ‘Moah, koe better.’ Yn njoggen fan de tsien petearen is dizze konstruksje net oan de oarder. Minsken wolle dat op ien as oare wize net. En… Read More

Muzyk by betinken

Se neamden my Tristan

Bêste minsken. It is de tiid fan de betinkingen. De iennichste twa dagen yn it jier dêr’t hjir by ús wis de Fryske flagge brûkt wurdt. Ik woe jim mar traktearje op in betinkingsferhaal oer in hynder. Guon… Read More

100 dagen NHL

Belofte maakt schuld Een poosje geleden kreeg ik een melding dat ik een nieuwe volger op Twitter mocht verwelkomen. Dat is natuurlijk niet uitzonderlijk, maar wel dat ik een paar dagen later met deze nieuwe volger een uiterst… Read More

Wolkom/Welkom op de nije side Stikelstekker.frl

Nei in skoft fan tarieding is it dan safier, Stikelstekker goes .frl In eigen plakje op it Fryske www. Dizze side is ta stân kaam mei grutte stipe fan Tracer Nederland. Tige tank foar alle tips and tricks! Wat kinne… Read More