Maand: september 2016

Broer en sussendei

Neat feroare

Petear

Samar, op in hôf earne yn Fryslân.   ‘Goeie. Jo ha der moai waar by.’ ‘Ja, it is in pracht. Ik tocht, lit my de stien noch mar even in kear skjinmeitsje foardat de winter komt.’ ‘Komt dy… Read More

Facebookfreon

Leave Elske Hy wie my ek al ûntfallen, dy mister X. It is al wer in skoft lyn, mar troch dyn wrede post op Facebook fielde ik wer wat ik doe fielde. De skerpe pine, it beroerd fan… Read More