Maand: december 2015

Keunst dêr’t je om laitsje kinne

It komt net sa faak foar dat ik lûdop laitsje moat as ik nei in skilderij stean te sjen. Hjoed is it my in kear as wat oerkaam. Op dizze tropyske tredde krystdei kaam de frou mei in… Read More

Halbe en Harmke, in krystmearke

In krystmearke Halbe en Harmke, in fereale ljippestel Der wie ris in ljip. In sijke. Litte wy har foar it gemak Harmke neame. Dat is aardich foar Harm Niesen, de foaroanman fan de Faunabeskerming. Ferneame is Frysk eigen… Read More

Pop-up winkel noch twa dagen iepen

It aventoer fan Hilda Talsma en my mei ús pop-up Fryske boekwinkel sit der hast op. Wy sille noch twa dagen iepen wêze. No tongersdei fan âlve oant in oere as fjouwer en de lêste kear dat jim… Read More

Appe jim Frysk?

Kolleezjetoer Frysk soe út de tiid wêze? No, nee. Hjoed mocht ik in lesoerke fragen beäntwurdzje op it Liudger yn Burgum. Yn in superleuke klasse mei sa’n 25 bern, dy’t Frysk as fak op skoalle ha. Se wienen… Read More

Bucket list: Min 1

De mûlharp Soa. Je moatte alles ris meimakke ha. Nei juster kin der foar my wer ien fan de bucket list ôfstreke wurde. Eartiids thús op de boerepleats yn Oranjewâld wie it heit dy’t sa no en dan… Read More