Maand: november 2015

Fries mes in Tweede Kamer

Terreurdriging Grutte opskuor yn in gebou fan de Twadde Keamer. Ien as oare amtner út Fryslân wie ferjitten dat er in knyft yn de bûse hie en naam it mei nei in oerlis oangeande it miljoenenprojekt Holwerd aan… Read More

Homo

Homo Ik hie ek kunde oan in homo. In froulike, dus dat neame wy dan krekt wat oars. By ús yn tsjerke meie homo’s de lapen gearsmite. Ja, ik gean nei tsjerke. Net alle sneinen, mar wol geregeld…. Read More

Popupstore

De Nova Scotia Staazje

No, dit is him dan. Moai kadootsje foar de feestdagen. Rûnom yn de boekhannels te krijen en oars hjir te bestellen.

Tryater stiigt boppe harsels út mei Grûn

Grûn Nei it besjen fan it jubileumstik mei as oanlieding 50 jier Tryater, skeat my dit troch de holle: It soe samar sa wêze kinne dat guon fan de akteurs fan Tryater net yn de gaten ha oan… Read More

Reade roas

Deidreame It folk rint efter de ridende bier oan. As ûnderfiningsdeskundige sjoch ik it daliks: gjin blommen. Om hokker reden dan ek. Miskien is it út geloofsoertsjûging of tinke de neibesteanden dat sa’n boeket samar wei is. Ik… Read More