Maand: september 2015

Kola-aspiryntsje

Meganijs is âld nijs Grut nijs hjoed. Goed nijs ek noch. Spitich dat it âld nijs is. Stokâld. Mar it hat grif in berch jild koste, dus is it nijs. Wat is it gefal? Medisinen tsjin kanker losse… Read More

De kul yn in bargebek

Britske humor De Britske premier David Cameron hat ek jong west, sa stiet hjoed yn de krante. Hy hat ek nei skoalle reizge en studearre. Doe’t er mei dat lêste begjinne woe, moast er earst noch efkes syn… Read More

Boekekroade

  De Tsjil boekekroade wurdt noch altyd goed brûkt.

Hjoed yn de LC

De radiokollum fan juster

“Der wie dizze wike in soad kar yn ûnderwerpen foar in kollum. Ik hie bygelyks kieze kinnen foar in miening oer in kadoboek dat gjin oarspronklik Frysk, mar in oersetting is. In e-book dat de Gysbert wint. In… Read More

Balletinte

Balletje majo plus plus Oan de keukentafel komme meastal de briljantste ideeën boppe driuwen. No wit ik net oft it folgjende dêr by heart, mar jim sille grif dit foarsichtige merkûndersyk fan de nedige snedige kommentaren foarsjen, dus… Read More

Reboelje op Smelle Ie

Iepenloftspul op de kleasterkamp, it strân en yn de haven Dêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin. Justerjûn ha wy nei it lytste doarp fan de gemeente Smellingerlân (sis mar nét Drachten, Eelke) west. Al in skoft… Read More

Eelke Lok

65   Wy skriuwe de winter fan 1979. De Fryslân leit ûnder in tsjok snietek. Mei in hurde wyn der by wurdt de situaasje penibel, wy belibje in sniestoarm sa as dy net faak foarkomt yn dizze kontreien…. Read More