Maand: juli 2015

Pelgrimage

Beafeart Soms ha je oanstriid om efkes werom te gean nei dêr’t je wei komme. Gewoan om te fielen hoe’t it fielt. Lêstendeis krige ik dy behoefte op in dei dat frou en bern nei de Hoofdplaats te… Read More

Wij verblijven in rijst

S4 in rys-rest No, ik hoopje net dat immen fan jim it yn de holle hellet om my hjoed mobyl noch berikke te wollen. Dat sil net slagje. De troch jim allegearre sa tige wurdearre simmer mei syn… Read More

Hongerklop, sei De Neel

Ek by kuierjen Je meitsje alles foar de earste kear mei. Oeral en altyd de debutant, oant je dea ta. Dat dogge je, op in pear útsûnderingen nei, ek mar ien kear. Fansels ha ik de bylden wol… Read More