Maand: april 2015

100 dagen NHL

Belofte maakt schuld Een poosje geleden kreeg ik een melding dat ik een nieuwe volger op Twitter mocht verwelkomen. Dat is natuurlijk niet uitzonderlijk, maar wel dat ik een paar dagen later met deze nieuwe volger een uiterst… Read More

Wolkom/Welkom op de nije side Stikelstekker.frl

Nei in skoft fan tarieding is it dan safier, Stikelstekker goes .frl In eigen plakje op it Fryske www. Dizze side is ta stân kaam mei grutte stipe fan Tracer Nederland. Tige tank foar alle tips and tricks! Wat kinne… Read More