De media en polityk nimme twadieling net serieus

Twadieling

Juster hie ik online in petear mei immen dy’t ik al in skoft ken. Op in gegeven momint kaam it praat op de soarch dy’t der is oer de yn rap tempo tanimmende timages (1)wadieling yn de mienskip. Wylst nei it model fan de voedselbanken ek al kleanbanken oprjochte wurde, jouwe oaren in feest fan 500.000 euro en is der in dei as wat letter it grutte noardlike netwurkkonsert, ek al yn Beetstersweach.

Mei in grutte stille wurkleazens yn dit lân (nei safolle tiid komme jo net mear yn oanmerking foar in útkearing en binne jo neffens de rekkenmasters dus net mear wurkleas) is it foar in soad minsken wrakseljen om rûn te kommen. Fêst wurk bestiet net mear en in soad VVD stimmers ha net troch dat se sels ek tige kwetsber binne, sels mei in BMW op de oprit.

Dan ha je noch it fenomeen ‘graaiers’. Lju dy’t alle skamte foarby lykje te wêzen en ek noch mei droege eagen fertelle dat harren beleaning eins net folle foarsteld.

Wat dogge sokke grutte ferskillen mei in mienskip? Wat tinke dy minsken sûnder wurk eins? Want net alle minsken sûnder wurk binne dom. Sy kinne echt wol in byld foarmje fan wat der yn dit lân oan de hân is. En dat byld is net posityf.

Yn it online petear waard steld dat de media en de polityk de feeling mei de gewoane minsken kwyt rekke binne. De minsken binne lilker as dat de media en de polityk erkenne wolle. Miskien omdat dy beide sektoaren harren faak yn de boppelaach ophâlde? Bling-bling nijs ferkeapet no ienris better as de safolste brutsen hûshâlding dêr’t heit syn baan as stukadoar yn de nijbou kwyt rekke is omdat der amper boud wurdt, dêrmei de alimintaasje net opbringe kin dêr’t mem rjocht op hat omdat dy har baan as oppasmem by de BSO opsein hat om op de twa bern te passen.

Datsoarte nijs is net ‘leuk’ om te bringen. Leaver hat de media it oer de Europese Spullen yn Bakoe, de belesting dy’t ferlege wurde sil (mar net echt) en wolle se hjir yn Fryslân fit mei Femke wurde, leau ik. Dat is nijs dat ‘leuk’ is. Dat wolle de besikers oan de netwurkpartijen graach hearre.

Minsken binne lilker as dat de media en de polityk erkenne wolle. Dat wie in eye opener yn it online petear. De warskôging dy’t fan dy konstatearring útgiet is dat de ekstremen oan linker en rjochterside fan it politike spektrum aanst in feestje fiere kinne. Denemarken hat in haal nei rjochts makke, oare lannen nei links, wylst de wierheid altyd yn it midden leit.

It soe foaral de (Fryske) media, mar ek de polityk siere as se de sinjalen dêr’t it nijs op basearre wurdt net allinnich op netwurkfeestjes en oare happy few gearkomsten garje. Graaf mar ris wat djipper as fersliten diken en 5 kilometerkes drave. De wiere twadieling dy’t der geande is leit net op sa’n fersliten dyk te lêzen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *